رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثرات علوفه توليدي توسط پساب تصفيه شده بر سلامت گاو و محصولات آن "


شماره شناسایی : 18873503
شماره مدرک : ۶۱۴۶۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نبي نژاد، عبدالرضا
: نعمان، وحيد
: راستي اردکاني، محسن
: رنجبري، احمدرضا
عنوان اصلي : بررسي اثرات علوفه توليدي توسط پساب تصفيه شده بر سلامت گاو و محصولات آن
نام نخستين پديدآور : نبي نژاد، عبدالرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effects Investigation of grasses grew by refined wasted water on the health and performance of cattles
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵۶۱۴۶۰
: شماره طرح : 24-38-18-009-970221
: سامانه سمپات
توصیفگر : شیر
: گاو
: پساب فاضلاب
: عناصر سنگین
: سلامت
: علوفه
خلاصه یا چکیده : هدف از این مطالعه بررسی اثرات احتمالی علوفه تولیدی توسط پساب تصفیه شده بر سلامت گاو و محصولات آن در اراضی زیردست تصفیه خانه فاضلاب شمال شرق شهر اصفهان است، تولید علوفه و غلات مورد مصرف دام با این پساب سبب شده تا در خصوص سلامت شیر تولیدی دامداریهای صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی مستقر در منطقه از نظر عدم رعایت بیشینه روا داری فلزات سنگین و کیفیت شیر تولیدی که روزانه حدودا بالغ بر 300 تن می¬شود، شبهاتی وارد شود، لذا به درخواست تولیدکنندگان وتایید شورای تحقیقات استان اصفهان در قالب پروژه حاضر کیفیت میکروبی شیر وسلامت دامها و همچنین میزان باقیمانده احتمالی عناصر سنگین آرسنیک ، کادمیوم، جیوه، سرب و نیکل به روش طیف سنجی جرمی پلاسمایی جفت القایی(ICP-MS) در نمونه سرم وشیر دامهای غالب منطقه در یک بازه زمانی نه ماهه ودر قالب سه تیمار مورد ارزیابی قرار گرفت، تیمار اول شامل 5 راس دام نیمه صنعتی تعلیف شده با 100% علوفه پسابی، تیمار دوم شامل 5 راس دام صنعتی تعلیف شده با50 % علوفه پسابی و تیمار سوم شامل 5 راس دام صنعتی تعلیف شده با علوفه غیر پسابی بوده و نمونه گیری از شیر و خون بعد از گذشت سه ماه دوران تطبیق و تثبیت درهر سه ماه یکبار و جمعا برای سه بار تکرار شد، براساس نتایج در تیمارهای مختلف در طول مدت مطالعه هیچ علایم بیماری مشخصی ناشی از بالا بودن عناصر سنگین مورد مطالعه مشاهده نشد، در تیمار اول میزان شمارش کلی ارگانیزمها در شیر(SCC)، شمارش کلی باکتریها (TC)و تعداد کلیفرمها نسبت به دو تیمار دیگر بیشتر بود و مورد ورم پستان و حذفی در این تیمار دیده شد، شیر حاصل از تیمارهای مختلف ضمن دارا بودن حداقل الزامات باقیماندگی عناصر سنگین ارسنیک، جیوه، کادمیوم ونیکل برای صادرات به منطقه اوراسیا، تفاوت چندانی با یکدیگر نداشتند و بدلیل تفاوت درسطح ونوع مدیریت تیمارها و احتمال دخالت عوامل دیگر مانند امکان آلودگی خاک، آب، هوا، مکملها ومواد مغذی در آلودگی احتمالی شیر به عناصر سنگین وعدم امکان بررسی کمیت وکیفیت عناصر سنگین مزبور در هر یک از عوامل فوق الذکر، کشف رابطه منطقی و معنی دار بین آلودگی احتمالی نمونه¬های اخذ شده و نوع علوفه مصرفی دراین پروژه نا ممکن شد، همچنین بدلیل کم وکیف متفاوت جذب، متابولیزم ودفع هریک از عناصر سنگین مطالعه شده، رابطه مستقیمی بین سطح باقیماندگی بین سرم وشیر دیده نشد.  
: The purpose of this study was to investigate the possible effects of fed forages and cereals produced by treated effluent on the health and performance of cattle's and their milks in the subsoil region irrigated by northeastern wastewater refinery in Isfahan. Using these forages and cereals in some industrial, semi-industrial and traditional cattle farms located in this region make some misgiving and doubt about the probable safe residues of some heavy metal levels and the quality of produced milk, which is approximately 300 tons per day, so regarding to the request of farmers and the approval of Isfahan Provincial Research Council, the microbial quality of milk and animal health as well as the possible residual amount of heavy elements of arsenic, cadmium, mercury, lead and nickel evaluated by induced plasma mass spectrometry (ICP-MS) in serum and milk samples of treatment animals in a period of nine months repeated in any 3 months. Based on the irrigation with purification effluent of fed forages , three treatments was evaluated, the first treatment consisted of 5 cows breeded in a semi-industrial livestocks fed with 100% effluent forages, the second treatment consisted of 5 cows breeded in an industrial livestocks treated with 50% effluent forages and the third treatment consisted of 5 cows breeded in an industrial livestocks treated with non-effluent; Sampling of milks and bloods done after three months for adaptation and stabilization of feeding with effluent fed forages; Based on the results in different studied treatments , no any specific disease symptoms due to intoxication with studied heavy elements observed. In the first treatment, the somatic cell count of milk (SCC) and the total bacterial count (TC) as well as the number of coliforms were higher than two other treatments , Also some mastitis outbreaks and elimination from herd were seen in first treatment. In all studied milk samples the obligate residue limits for arsenic, cadmium, mercury and nickel elements observed for exports to Eurasian region and no any different were seen among treatments; Totally due to different management of treatment farms and the possible effects of other effective factors such as soil, water, air, supplements and nutrients in probable contamination of milk with heavy elements, it was impossible to find a logical and significant relationship between the heavy metal levels in sampled milks and different treatments. Also a direct relationship between residues levels of studied heavy metals in serum and milk were not seen.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی