رکورد قبلیرکورد بعدی

" نشریه ترویجی مدیریت چرا در مراتع "


شماره شناسایی : 18873483
شماره مدرک : ۶۱۴۵۱
نام عام مواد : [نشریه ترویجی]
شناسه افزوده : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
: حبیبیان، سیدمحمدرضا
عنوان اصلي : نشریه ترویجی مدیریت چرا در مراتع
نام نخستين پديدآور : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سیدمحمدرضا حبیبیان
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۵۱ مورخ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی