رکورد قبلیرکورد بعدی

" استفاده از اسپرم تخریب شده و القای گاینوژنزیز به منظور جلوگیری از خطر انقراض گونه آسیب پذیر (VU) تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873471
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۱۵
سرشناسه : حسن زاده صابر‏ ، ، محمد
عنوان : استفاده از اسپرم تخریب شده و القای گاینوژنزیز به منظور جلوگیری از خطر انقراض گونه آسیب پذیر (VU) تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
سال تحصیل : ۱۳۹۷
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : زیست شناسی دریا. جانوران دریا
صفحه شمار : ۱۲۲ص
چکيده : تاسماهی استرلیاد در تقسیم بندی IUCN به عنوان گونه آسیب پذیر دسته بندی شده و جنس نر آن در اغلب مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر کشور با کمبود یا فقدان مواجه است. این مطالعه با هدف ایجاد جنس نر تاسماهی استرلیاد با استفاده از القای گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ، صورت گرفت. اسپرم هترولوگ تاسماهی سیبری در معرض اشعه UV با شدت 473 میکرووات/سانتی متر مربع و مدت زمان های 30، 60، 90، 120 و 150 ثانیه قرار گرفت و تخریب DNA اسپرم با موفقیت انجام شد. بهترین مدت زمان در معرض قرارگیری اسپرم در برابر اشعه بر اساس آنالیز تحرک، درصد لقاح، درصد تفریخ و سنجش دنباله، 90 ثانیه تعیین شد. پس از این مدت زمان در معرض قرارگیری اسپرم تحت اشعه UV، میزان تحرک اسپرم 50 درصد، میزان لقاح در تخم های هاپلوئید 1/52 درصد، میزان تفریخ در تخم های هاپلوئید 1/1 درصد و میزان DNA دنباله 27/32 درصد با شاخص اولیو 08/15 بود. در مقایسه با اسپرم شاهد که میزان تحرک، لقاح، تفریخ و درصد DNA دنباله آن به ترتیب 70 درصد، 7/70 درصد، 5/65 درصد و 02/9 با شاخص اولیو 9/0 ارزیابی شد. در ترکیب این اسپرم با تخمک تاسماهی استرلیاد و در معرض قرارگیری تخم لقاح یافته در شوک گرمایی 34 درجه سانتی گراد به مدت 2 دقیقه، 15 دقیقه بعد از فعالیت، نتاج گاینوژنتیک تاسماهی استرلیاد ایجاد گردید. در این حالت میزان لقاح 5/59 درصد و میزان تفریخ 6/41 درصد افزایش یافت که نشان دهنده رعایت شرایط استاندارد تاثیر شوک گرمایی در دیپلوئیدسازی نتاج هاپلوئید و القای موفق گاینوژنزیز می باشد. وراثت پذیری نتاج گاینوژنتیک با استفاده از مارکرهای میکروستلایت (Afu-68، Afug-9، Afug-63، Afug-112، Afug-122 و Afug-195) نشان داد که این فرزندان دارای الگوی اللی صرفاَ مادری می باشند. همچنین دو نشانگر Afu-68 و Afug-195 نشان دادند که تاسماهی استرلیاد و نتاج گاینوژنتیک به صورت هموزیگوت بوده و چهار نشانگر دیگر، هتروزیگوسیتی را در این تاسماهی و نتاج گاینوژنتیک آن تایید کردند. در این بررسی، تیمار دورگه بین تاسماهی استرلیاد ماده و تاسماهی سیبری نر ثابت کرد که شکل ظاهری (خصوصیات مورفومتریک و مریستیک) دورگه ها دارای تشابه بالایی با مولد پدری شان می باشد. بنابراین، اگر اسپرم در معرض اشعه UV قرار نگیرد، دورگه ای تشکیل خواهد شد که نتاج دورگه، از ماهیان گاینوژنتیک به راحتی قابل تشخیص می باشند. ماهیان گاینوژنتیک حاصله به مدت 17 ماه نگهداری و سپس با استفاده از بیوپسی، تکه ای از گناد اولیه آنها خارج و مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفت. بررسی های حاصله نشان داد که 6/76 درصد نتاج گاینوژنتیک، ماده و 4/23 درصد آنها نر می باشند. با توجه به سیستم تعیین جنسیت هتروگامتی ماده در تاسماهی استرلیاد، می توان نتیجه گرفت که با القای گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ غیر فعال ژنتیکی، ایجاد هر دو جنس نر و ماده به صورت خالص امکان پذیر می باشد. همچنین با دستیابی به بیوتکنیک تولید اسپرم با DNA غیرفعال شده تاسماهی سیبری، امکان جلوگیری از خطر انقراض و حفاظت از سایر تاسماهیان در معرض خطر انقراض، به وسیله القای گاینوژنزیز فراهم گردیده است.
: On the basis of IUCN criteria, sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) has been assorted as vulnerable species. Its male sex is inadequate or absence in the most of propagation and rehabilitation centers of Iran. The aim of this study was induction of male sex sterlet sturgeon using heterologous sperm and gynogenesis. DNA of heterologous sperm from Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869) was damaged by UV irradiation with 473 µw/cm2 intensity at 30, 60, 90, 120 and 150 sec durations with preserving of sperm motility to fertilize eggs. On the basis of motility, fertilization, hatching rates and comet assay, the best duration of exposed sperm under UV-irradiation was 90 sec. After this duration, assessments showed sperm motility percentage as 50%, fertilization rate of haploid eggs as 52.1%, hatching rate of haploid eggs as 1.1%, DNA content in comet tail as 32.27% and Olive moment as 15.08. These characteristics were recognized as: 70%, 70.7%, 65.5%, 9.02% and 0.9, respectively in control treatment. UV-irradiated sperm mixed with sterlet sturgeon eggs. Then, the activated eggs exposed to 34ºC heat shock for 2 minutes, 15 minutes after activation to induce gynogenetic diploid of sterlet sturgeon. In this situation, fertilization and hatching rates increased to 59.5% and 41.6%, respectively which showed standard method for heat shock effect on diploidization of haploid progenies and successful induction of gynogenesis. Gynogenetic progenies were verified by microsatellite markers (Afu68, Afug9, Afug63, Afug112, Afug122 and Afug195) as only maternal heritability. Two markers of Afu68 and Afug195 have shown that sterlet sturgeon and its gynogenetic progenies were homozygouse, but other four markers have proved heterozygosity between them. In this study, phenotypic characteristics (morphometric and meristic) of hybrid treatment between female sterlet sturgeon and male Siberian sturgeon showed a high resemblance between progenies and their paternal brood. So, if some spermatozoa failed to be UV-irradiated, the gynogenetic and other produced samples could be easily detectable. Histological observations of preliminary gonads of gynogenetic progenies were carried out by biopsy method at 17 months-age. Results have shown that gynogenetic progenies consisted of 76.6% female and 23.4% male. Regarding to female heterogametic sex determination system in sterlet sturgeon, this study showed that both pure female and male sexes could be induced by inactivated heterologous sperm and gynogenesis. Meanwhile, biotechnique of inactivation of Siberian sturgeon sperm along with gynogenesis induction could inhibit the danger of extinction of other sturgeon species.
توصیفگر : تاسماهی استرلیاد
: گاینوژنزیز
: اسپرم هترولوگ
شناسه افزوده : ذوالقرنین، حسین‏
شناسه افزوده : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی‏
عنوان ديگر : Gynogenesis induction using damaged spermatozoa for preservation of extinction of vulnerable sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی