رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارائه مدل ارتقاء نشاط سازمانی و عملکرد زیستمحیطی دانشگاه با استفاده از پیادهسازی مدیریت سبز )مطالعه موردی: دانشگاههای آزاد استان مازندران( "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873465
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۱۲
سرشناسه : کلیج ، ، مرتضی‏
عنوان : ارائه مدل ارتقاء نشاط سازمانی و عملکرد زیستمحیطی دانشگاه با استفاده از پیادهسازی مدیریت سبز )مطالعه موردی: دانشگاههای آزاد استان مازندران(
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی
صفحه شمار : ۳۳۳ص
چکيده : پژوهش حاضر با هدف مدلسازی ارتقاء نشاط سازمانی و عملکرد زیستمحیطی دانشگاه با استفاده از پیاده-سازی مدیریت سبزبود. روش تحقیق بصورت آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعة آماری آن در بخش کیفی،21گروهی از اساتید رشته مدیریت دولتی و رشته محیطزیست در دانشگاههای آزاد و روئسای دانشگاههای آزاد وروئسای ادارات محیط زیست شهرستانهای استان مازندران و در بخش کمی کلیة . 1. اعضاء هیئت علمی، 2مدیران عالی، میانی و عملیاتی و 3. مسئولین واحدهای اداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاههای آزاد استانمازندران بتعداد 1954 نفر بودند. در بخش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند گلوله برفی، تعداد 24 نفر و دربخش کمی با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای نسبی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 321 نفر به عنواننمونة آماری انتخاب شدند. دادهها در بخش کیفی از طریق اجرای تکنیک دلفی با پرسشنامه نیمهساختاریافته ودر بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامههای محقق ساخته مدیریت سبز، نشاط سازمانی و عملکرد زیست-محیطی بر روی نمونة آماری استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شد.روایی پرسشنامهها به صورت محتوایی و سازه تأیید شد. پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ با 87 صدمبرآورد و تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش آمار توصیفی)میانگین، واریانس، انحراف معیار( وآمار استنباطی )ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی( استفادهشد. یافتهها نشان داد، مدیریت سبز)شش بعد( بر نشاط سازمانی )هفت بعد( و عملکرد زیست محیطی )هفت بعد( و نشاط سازمانی بر عملکردزیست محیطی تاثیر دارد. همچنین، نشاط سازمانی در تاثیر مدیریت سبز بر عملکرد زیست محیطی، نقش میانجی را ایفا نمود
: The aim of this study was to model the promotion of organizational vitality and environmental performance of the university using green management implementation. The research method was exploratory mixed. Its statistical population in the qualitative section is a group of professors in the field of public administration and environment in the free universities and the heads of the free universities and the heads of the environmental departments of the cities of Mazandaran province and in the quantitative section of all faculty members. 2. Senior, middle and operational managers and 3. The heads of administrative, educational and research units of the free universities of Mazandaran province were 1950 people. In the qualitative part of the purposeful snowball sampling method, 20 people and in the quantitative part of the relative cluster random sampling method based on the Cochran's formula, 321 people were selected as a statistical sample. Data in the qualitative part were extracted through the implementation of Delphi technique with a semi-structured questionnaire and in the quantitative part through the implementation of researcher-made questionnaires of green management, organizational vitality and environmental performance on a statistical sample using SPSS software. And AMOS were analyzed. The validity of the questionnaires was confirmed in terms of content and structure. The combined reliability and reliability were estimated and confirmed by Cronbach's alpha coefficient with 87%. To analyze the data, two methods of descriptive statistics (mean, variance, standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient, heuristic and confirmatory factor analysis) were used. Findings showed that green management (six dimensions) affects organizational vitality (seven dimensions) and environmental performance (seven dimensions) and organizational vitality affects environmental performance. Also, organizational vitality played a mediating role in the impact of green management on environmental performance.
توصیفگر : مدیریت سبز
: نشاط سازمانی
: عملکرد زیست محیطی.
شناسه افزوده : تقوایی یزدی ‏، مریم
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری‏
عنوان ديگر : The Provide a Model for Improving Organizational Happiness and Environmental Performance of University, using Green Management Implementation ( The Case Study: Azad Universities Of Mazandaran Provice)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی