رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و انتخاب در توده‌ها و نسل‌های در حال تفكيك گندم نان Fn) - F2) و ارزيابی لاين‌ها در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی در مياندوآب "


شماره شناسایی : 18873462
شماره مدرک : ۶۱۱۴۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : رضایی مراد اعلی، محمد
: امینی، اشکبوس
: عیوضی، علیرضا
: محمدی، سلیمان
: شیرعلیزاده، شهرام
: پیروتی، کیوان
: فرمانی، حقوردی
: حضرتی‌پر، احد
عنوان اصلي : بررسی و انتخاب در توده‌ها و نسل‌های در حال تفكيك گندم نان Fn) - F2) و ارزيابی لاين‌ها در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتی در مياندوآب
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study and selection in populations and segregating generations of bread wheat (F2-Fn) and evaluation of pure lines in preliminary yield trial in Miandoab station
صفحه شمار : ۲۷ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱۶۱۱۴۸
: شماره طرح ۹۹۱۲۳۶-۱۴۹-۰۳-۳۶-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : در اين تحقيق تعداد 143 تودة‌‌ 2F دريافتي از كرج به همراه 47 نسل 3F، 51 نسل 4F و تعداد 89 لاين فاميل 5F و 48 فاميل 6F گزينش شده از نسل‌هاي در حال تفكيك گندم نان ايستگاه مياندوآب در سال 1399-1398 به همراه ارقام شاهد اروم، زارع، میهن، حیدری و زرینه كه به تناوب در فواصل هر 10 شماره تكرار گرديده بودند. این ژنوتیپهادر مزرعة آزمايشي ايستگاه مياندوآب با استفاده از روش سلكسيون بالك تغيير يافته در سال زرعی 1399-1400 مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند. همچنين تعداد 48 لاين 7F انتخابي از نسل 6F سال قبل ايستگاه مياندوآب در آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي ايستگاهي به صورت مشاهده‌اي به همراه ارقام شاهد كه در فواصل هر5 كرت به تناوب تكرار گرديده بودند مورد ارزيابي واقع شدند. در طول دورة كاشت ضمن ارزيابي از نظر صفات مطلوب زراعي و بيماري‌ها عملكرد هر كرت توزين و با عملكرد ارقام شاهد مقايسه گرديد. در طول دورة رشد با حفظ رطوبت در مزرعه آزمايشي و كشت ارقام حساس در حاشيه آزمايشات شرايط مطلوب براي توسعة بيماري‌ها فراهم گرديد. گزينش طي 3 مرحله انجام پذيرفت كه مرحلة اول و دوم در طول دورة رشد و به ترتيب از نظر صفات زراعي مطلوب نظير جوانه زني، درصد سبز، درصد سرمازدگي، زمان سنبله دهي، رسيدگي، ارتفاع بوته، طول سنبله، مقاومت به خوابيدگي، مقاومت به ريزش و سپس از نظر مقاومت به بيماريها بويژه زنگ زرد و سیاه در چند نوبت انجام گرفت. در مرحلة سوم پس از برداشت از نظر بيماري‌هاي بذر و كيفيت دانه گزينش بعمل آمد. با انجام اين تحقيق تعداد 56 تودة از 2F، تعداد 28 تودة از 3F و تعداد 111 بوته‌ مطلوب از نسل 4F انتخاب و براي ادامه بررسي به نسل هاي پيشرفته‌تر هدايت گرديدند. همچنين از بين فاميل هاي 5 Fتعداد 49 بوته براي ادامه بررسي در نسل 6F انتخاب شدند. از بين فاميل هاي نسل 6F تعداد 32 لاين به آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي ايستگاهي هدايت گرديدند. همچنين تعداد 42 لاين برتر خالص شده از نسل 7F كه از برتري معني داري نسبت به ارقام شاهد برخوردار بودند نیز برای ادامه بررسي به آزمايش مقايسه عملكرد مقدماتي ایستگاهی سال بعد هدایت شد.كلمات كليدي: بالك تغيير يافته، دورگ‌گيري،گزينش،گندم، سلكسيون
: In this research 143 populations of F2 generation obtained from Karaj together with 47 populations of F3, 51 populations of F4 and 89 lines of F5, 48 lines of F6 selected from Miandoab research station wheat segregating generations in the 2019-2020 year were studied using modified bulk selection method in 2020-2021 cropping seasons. In addition, 48 recombinant inbred lines (RIL) of F7 generations were studied in a preliminary yield trial without replication in the Miandoab station. The experiment was planted in October 2019 at Miandoab research station. During the evaluation an environmental condition favorable for the natural development of rust diseases provided a good opportunity to screen populations and lines for rust resistance. Selections were performed in 3 stages. Stages 1 and 2 were performed during the growing season in the field to identify plants with desired agronomic traits and resistant to important diseases. At stage 3, following the harvest of selected plants evaluation was preformed for seed characteristics and seed diseases. These evaluations resulted in the selection of 56 segregating populations of F2, 28 populations of F3, 111 populations of F4 and 49 lines of F5. A number of 32 lines from F6 generation were selected to study in the station preliminary yield trial next year. From the F7 generation 42 RILs were selected and introduced to participate in the cold region wheat regional preliminary yield trial next year. Seeds of the selected RILs were made available to the cereal department in Karaj for distribution to the participating research stations. Key word: Wheat, Segregating populations, Modified bulk selection, Recombinant inbred lines (RIL)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی