رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیرکارائی ماده LalseaBiorem در وضعیت زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی "


شماره شناسایی : 18873453
شماره مدرک : ۶۱۱۴۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : بهمنش، شهرام
: سپهداری، ابوالفضل
: عابدینی، علی
: صلواتیان، محمد
: صابری کوچصفهانی، حسین
: موسوی‌کومله، عباس
: محمدی‌تبار، بهمن
: ايمنی‌تملی، امید
: زلفی‌نژاد خانسری، کامران
: موسی‌پور سورکوهی، حسین
: صفرزاده، ناصر
: فهیم، افشین
: آرمودلی، رضا
عنوان اصلي : بررسی تاثیرکارائی ماده LalseaBiorem در وضعیت زیستی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study the effects of Lalsea Biorem on biological condition and production yield in Chinese Carps pond
صفحه شمار : ۴۸ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، ۱۳۹۸
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۴۱
: شماره طرح ۹۵۱۱۰۳-۱۰۹-۱۲-۷۳-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح تجاری است
خلاصه یا چکیده : در آب استخرهای پرورش ماهیان مواد آلی،حاصل ازضایعات غذایی، پسماندهای کودهای آلی، بقایایی پلانکتونی و غیره رسوب می نمایند (Sharma and Scheeno, 1999) که تجزیه این مواد بوسیله باکتری ها در شرایط هوازی و بی هوازی می تواند بر میزان BOD وCOD در استخر های پرورشی تاثیر بگذارد .این فاکتورها، مهم ترین عواملی هستندکه میتوانند روند دی نیتروفیکاسیون و نیتروفیکاسیون را در استخر های پرورشی به ما نشان دهند و در صورت انباشتگی بیش از حد مواد آلی مذکور و تبدیل آنها به لجن سیاه در کف استخر های پرورشی شرایط تولید گازهای خطرناک و مضر سولفید هیدروژن و متان ناشی از فعالیت باکتریهای بی هوازی مستقر در کف استخر بیشتر شده و همچنین میزان ترکیبات ازته مانند آمونیاک و یون آمونیوم محلول در آب استخرها افزایش خواهد یافت و شرایط زیست را برای ماهیان سخت نموده و حتی باعث ایجاد بلوم های خطرناک پلانکتونی نیز خواهد شد.زیست پالایی فرایندی است که طی آن آلاینده های آلی توسط موجودات زنده، عمدتا میکروار گانیسم‌های زنده، در شرایط کنترل شده تجزیه شده و به حالت غیر زیان‌آور در می آیند ، یا اینکه غلظت آنها ‌ به حد کمتر از مقدار مجاز می‌رسد(Chávez-Crooker and Obreque-Contreras,2010 ). در این بررسی از يك فرآورده زیست‌پالای بیولوژیک محتوی گونه‌هایی از باکتری هایBacillus و Pediococcus acidilactici می‌باشدكه به وسیله شركت پاك گستر پرند بانام تجاري Lalsea Biorem از كمپاني Lallemand فرانسه وارد کشورشده و در استخر های پرورشی در سه تیمار مورد آزمایش قرار گرفت. مقايسه میانگین وزني ماهیان پرورشی در تیمارهای آزمایشی و شاهد نشان داد كه در آب پرورشي تيماری كه توسط ماده زیست پالایی پروبيوتيکي لالسی بایورم تلقيح شده بودند دارای رشد وزني بيشتری نسبت به میانگین وزنی ماهیان پرورشی که از هیچگونه ماده باکتریایی (استخر های شاهد)در آنها استفاده نشده، بوده اند. مطالعات نشان مي دهد افزودن ماده زیست پالایی پروبيوتيکي لالسی بایورم به آب سيستمهای پرورشي موجب بهينه سازی معيارهای فيزيکی وشيميايي آب نظیر PH و شفافیت آب استخر های آزمایشی شده است. نتايج اين تحقيق نشان داد كه لالسی بایورم به عنوان عوامل بيولوژيکي بسيار با اهميت، توانايي بالایی در بهينه سازی فاكتورهای كيفي آب سيستم پرورشي ماهي كپور داشته و مي توانند به يک راه حل پيشنهادی مناسب جهت بهينه سازی آب استخرهای پرورش ماهي به منظورکاهش استفاده بیش از حد آب در امر پرورش ماهي باشند.واژه‌هاي كليدي:پرورش ماهی ، ماهیان گرمابی، مواد زیست پالا،لالسی بایورم، نیتروفیکاسیون، دی نیتروفیکاسیون، تجزیه مواد آلی ، باکتری، کپور ماهیان
: In the water of fish ponds, organic matter is sediment from nutrients, organic fertilizer residues, plankton corpses etc. (Sharma & Scheeno, 1999) that decomposition of these substances by bacteria in aerobic and anaerobic conditions can affected on BOD and COD levels. These factors are the most important indicators that can show the process of denitrification and nitrification in ponds, and if the sediment organic matter accumulates and converts them to black sludge on the bottom of ponds. This black sludge produce the dangerous and harmful gases like H2S and CH4 by the activity of the Aerobic at the bottom of the pond and It will can to increase as well as by the amount of nitrogenous compounds such as ammonia and ammonium ion dissolved in the water of the pond. This condition will lead the difficult behavior for fish and even causing dangerous planktonic blooms. Bioremediation is the process by which organic pollutants are decomposed by non-living organisms, mainly microorganisms living organisms, under controlled conditions and become non-harmful, or their concentration is less than the allowable value (Chávez-Crooker and Obreque-Contreras, 2010).In this study, we tested Lalsea Biorem brand a kind of water bioremediation supplement containing the species of Bacillus and Pediococcus acidilactici bacteria that imported by the Iranian company called Pak Gostar Parand under of the French company Lallemand. The substance was tested in three treatments in carp ponds.Comparison of the mean weight of farmed fish in experimental and control treatments showed that in the treatment ponds by Lalsea Biorem had a higher weight growth than the control ponds.Studies showed that the addition of Lalsea Biorem to the water of farming ponds has optimized the physical and chemical factors of water, such as pH and water transparency of experimental ponds.The results of this study showed that Lalsea Biorem,as a very important biological factors, has a high ability to optimize the water quality indicators of carp pond system and they can be a good solution matter for optimizing the water of carps farming ponds in order to reduce the excessive use of water in fish farming.Keywords:Fish farming, warm water fish, Bioremediation Supplements, Nitrification, Denitrification, organic matter decomposition, Bacteria, Carps fish
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی