رکورد قبلیرکورد بعدی

" مکان‌يابی توسعه گلخانه‌ها در اراضی طرح شبکه‌های فرعی آبياری و زهکشی استان ايلام "


شماره شناسایی : 18873451
شماره مدرک : ۶۱۱۳۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -محرمانه]
شناسه افزوده : جعفری، علی‌محمد
: زارعی، قاسم
: صادقی، صادق
: مومنی، داود
: حقانی، فریدون
: آزادشهرکی، فرزاد
: جوادی‌مقدم، جلال
عنوان اصلي : مکان‌يابی توسعه گلخانه‌ها در اراضی طرح شبکه‌های فرعی آبياری و زهکشی استان ايلام
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Fisibility Study and Site Selection for Greenhouse Development in Irrigation Networks of Ilam Province’s Border Rivers
صفحه شمار : ۱۷۳ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : همدان: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۳۹
: شماره طرح ۹۷۱۳۹۹-۹۷۰۲۵-۰۲۴-۳۰۱۴-۶۳-۱۳۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح بنیادی است
خلاصه یا چکیده : اصولاً گلخانه‌های تجاری با هدف تولید انبوه و اقتصادی گل وگیاهان زینتی، سبزیجات، صیفی‌جات و میوه‌ها احداث میشوند. برای مهیا شدن شرایط محیطی مناسب در داخل گلخانه‌ها، انتخاب محل مناسب، نوع سازه، پوشش و تاسیسات بکار رفته در آنها و نیز مدیریت و نحوۀ بهره‌برداری از گلخانه‌ها اهمیت اساسی دارند. اولیّن قدم در ساخت یک گلخانه، انتخاب محل مناسب برای آن است. برنامه‌های پیش‌بینی شده برای افزایش کمّی و کیفی محصول همراه با کاهش هزینه‌ها، منوط به انتخاب محل صحیح برای احداث گلخانه است. در سالهاي اخير مكان‌يابي بمنظور انجام فعاليتهاي مختلف كشاورزي و باغباني، توسعۀ زيادي داشته است و در ايران مطالعات زيادي در ارتباط با مكان‌يابي مناطق مستعد كشت زيتون، بررسي اراضي شيب‌دار و كاربري اینگونه اراضي براي زراعت و باغباني، بررسي وضعيت منابع آب كشاورزي، بررسي وضعيت جنگلهاي كشور، توسعه و عمران روستايي، يكپارچه‌سازي اراضي و ...، به انجام رسيده‌اند. بدیهی است اینگونه مطالعات، نتايج قابل توجهي در كاستن از هزينه¬هاي گزاف مطالعات نقطه‌ای، آزمون و خطا در مكان‌يابي، سرعت عمل در اجراي طرحها و هدف¬گذاريهاي اصولی، بلندمدت و پایدار داشته‌اند. استان ایلام دارای اراضی حاصلخیزی است که عمدتاً با کمبود آب مواجه هستند. در این مطالعه موضوعات تناسب اقلیمی، کیفیّت و کمیّت منابع آب، وضعیّت زیرساختهای لازم، فاصله از بازارهای عمدۀ مصرف، کیفیّت خاک، وضعیّت توپوگرافی و سایه‌اندازها و بادشکن-های طبیعی موجود، وضعیّت زهکشی طبیعی، خطر سیلاب، نحوۀ جمع‌آوری و دفع آب ناشی از بارندگیها و وضعیّت محیط‌زیستی در صورت اجرای پروژه‌های گلخانه‌ای، در هشت منطقه از طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی این استان، بررسی شدند. در جمع‌بندی پارامترهای مؤثر مطالعه شده بمنظور مکان‌یابی مناطق مستعد در اراضی تحت پوشش طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی این استان بدین‌صورت عمل شد که جدولی متقاطع بین نواحی عمرانی تحت مطالعه و کلیۀ پارامترهای مؤثر در تعیین مناطق مستعد گلخانه‌ای تشکیل شد و آنگاه براساس طیف لیکردی در 5 سطح اهمیت برای هر پارامتر در هر ناحیه عمرانی بازدید شده، نمره دهی لازم انجام شد. بدین‌ترتیب برای امتیاز عالی نمرۀ 5، امتیاز خوب نمرۀ 4، امتیاز مناسب نمرۀ 3 ، امتیاز ضعیف نمرۀ 2 و امتیاز غیرقابل قبول نمرۀ 1، اختصاص یافت. لازم به ذکر است که در این جدول بیشترین وزن بترتیب به تناسب اقلیمی، توپوگرافی و مطالعات اجتماعی- اقتصادی و وجود بازار مصرف مناطق، داده شد. در امتیازدهی مربوط به عوامل مؤثر در انتخاب مناطق مستعد برای احداث و بهره‌برداری از گلخانه‌ها در محدودۀ اراضی طرح جامع و شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه‌های مرزی استان ایلام مشخص گردید که بترتیب سه منطقه شامل؛ 1- ناحیه عمرانی دشت مهران، 2- ناحیه عمرانی کنگیر2، 3- ناحیه عمرانی میمه3 در اولویت قرار دارند. در این اولویت‌بندی به عوامل تناسب اقلیمی، وضعیت توپوگرافی و بازاررسانی محصول و بازار مصرف بترتیب وزنهای 2، 3 و 5 /1 اختصاص داده شدند و سایر عوامل مؤثر دارای وزن یک بودند. بدین ترتیب امتیاز کسب شده این سه منطقه بترتیب 61 به‌ترتیب 4 /42، 9 /40 و 6 /40 شدند. کلمات کلیدی: تناسب اقلیمی، گلخانه، مکان‌یابی گلخانه، رودخانه‌های مرزی، استان ایلام‌
: Basically, commercial greenhouses are being built for mass and economical production of ornamentals, vegetables, and fruits. In order to provide suitable environmental conditions in greenhouses, choosing correct place, type of structure, cover and equipment which used in them, as well as the management and operation of greenhouses are essential. The first step in building a greenhouse is choosing the correct place for it. Projected plans for quantitative and qualitative increasing of the product, coupled with lower costs, are subject to the correct place choosing in construction of the greenhouse. In recent years, the site selection has been sued for many different activities in agriculture and horticulture. In Iran there are many studies regarding the location of areas susceptible to olive cultivation, the study of landslide lands and the use of such lands for agriculture and gardening, the study of agricultural water resources, research on the status of forests, rural development, land consolidation and etc have been carried out. Obviously, such studies have had significant results in reducing the cost of point studies and error for sit selection, increasing in speed of projects implementation and correct, sustainable and long-term targeting. Generally Kordestan has many fertile areas which had water scicity. In this study, climate suitability, quality and quantity of water resources, infrastructure status, distance from major markets, soil quality status, topography status and available shading and natural windbreaks, natural drainage situation, risk of flood and rain water collection and environmental conditions in case of implementation of greenhouse projects in four areas of irrigation and drainage sub networks in Kordestan province were investigated. In the analyses of effective parameters in order to locate the susceptible areas in the lands which covered by the irrigation and drainage sub-networks of this province, a cross-sectional table was created between the areas and all the effective parameters. Then, based on the Leikerdi spectrum, five levels of scoring was performed for each parameter in each area. Thus, for excellent, good, suitable, weak, and unacceptable status 5, 4, 3, 2 and 1 scores dedicated, respectively. It should be noted that in this table, the highest weight was given in terms of climate suitability, topography and socio-economic studies and the existence of the market for these regions. In evaluation of the factors influencing the site selection in areas from sub-networks of Ilam province rivers, it was determined that three areas including; 1- Mehran developmental area, 2- Kangir ІІ developmental area and 3- Meime ІІІ developmental area are priority, respectively. In this prioritize, the factors of climate suitability, topography and product market and marketing were allocated to weights of 2, 3 and 1.5, respectively. The other effective factors have had the weight 1. Thus, the scores obtained in these three regions were 42.4, 40.9 and 40.6, respectively.Keywords: Climate suitability, Greenhouse, Greenhouse site selection, Border rivers, Ilam province.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی