رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابی عملكرد دانه لاين‌‌های اميد بخش جو ديم در شرايط زارعين ديم‌کار دشت مغان "


شماره شناسایی : 18873450
شماره مدرک : ۶۱۱۳۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مهربان، اصغر
: فرجاد، محمود
: رزمجو، ایوب
: نوروززاده، فاطمه
: ناصری، عزیز
: ذکاوت، محسن
: همپایی، خداوردی
عنوان اصلي : ارزيابی عملكرد دانه لاين‌‌های اميد بخش جو ديم در شرايط زارعين ديم‌کار دشت مغان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of advanced lines of barley on farmer's field in the dryland areas of Moghan.
صفحه شمار : ۲۱ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات کشاورزی دیم کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰۶۱۱۳۸
: شماره طرح ۹۸۱۱۰۴-۰۸۹-۱۵۵۳-۳۷-۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح بنیادی است
خلاصه یا چکیده : محققين‌جهت اطلاع از مشكلات و تعيين اولويت‌هاي موجود و همچنين آگاهي از پيامدها و مشكلات احتمالي ناشي از كاربرد نتايج تحقيقاتي، ناچار به ارتباط قوي و مستمر با تشكيلات ترويج مي‌باشند. ضعف ارتباط تحقيق با ترويج باعث مي‌شود كه دستاوردهاي تحقيقاتي در چارچوب ايستگاه‌هاي تحقيقاتي در لا به لاي كتاب‌ها و نشريات كتابخانه‌ها محبوس گرديده و به دنياي عمل راه نيابند. لذا به‌منظور انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي به‌زارعين و ارزيابي لاين‌هاي پيشرفته و اميدبخش جو در مزارع زارعين تعداد 4 لاين پیشرفته به همراه ارقام بهدان،فردان، خرم و ماهور به ‌عنوان شاهد در دو منطقه از استان اردبیل با همكاري ترویج و نظام بهره‌‌برداری استان در سال زراعي 99-1398 در کرت‌هایی به مساحت 2000 مترمربع مورد ارزيابي قرار گرفت. در طول فصل ارزیابی‌های مختلف از لحاظ زمان جوانه‌زنی، قدرت رشد اولیه، مراحل فنولوژیک، تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا سیدگی دانه، ارتفاع بوته و سایر صفات انجام گرفت. در طی مراحل مختلف رشد به خصوص در مراحل انتهایی رشد ضمن هماهنگی با مدیریت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان و ترویج، کشاورزان، مروجین و کارشناسان از این مزارع بازدید و از نزدیک با وضعیت این ارقام آشنا شدند. نتایج بررسی نشان داد که در منطقه جعفرآباد، دامنه عملکرد دانه ژنوتیپ‌‌های پیشرفته جو از 2150 تا 3505 کیلوگرم در هکتار به‌ترتیب برای رقم خرم و بهدان با برتری 50 % نسبت به میانگین ارقام شاهد در نوسان بود. در منطقه انجیلو، دامنه عملکرد دانه ژنوتیپ‌‌های پیشرفته جو از 2320 کیلوگرم برای رقم فردان تا 3540 برای لاین شماره 5 در نوسان بود. در نهایت بعد از جمع‌بندی نتایج آزمایشات در دو منطقه رقم بهدان با برتری 25% و لاین شماره 5 با توجه به برتری 21%، به طور میانگین نسبت به میانگین عملکرد ارقام شاهد، به عنوان رقم و لاین برتر و مناسب جهت کاشت در مناطق دیم مغان معرفی گردید. واژه‌هاي كلیدی: لاین پیشرفته، جو و شرایط زارع
: Final aim of breeding programs is selecting the lines and varieties which be able to good responses to the farmer’s requirements. Actually, on farm trials are considered as one way of information flow between researchers, extension and farmers. In order to transfer new research and technology findings to farmers, advanced and promising barely lines in farmer fields, 4 advanced lines along with 4 check cultivars (Behdan, Fardan, Mahoor and Khorram) as a control were evaluated in two regions of the Ardebil province in collaboration with Provincial Extension and Utilization System. The lines were evaluated in plots measuring 2000 square meters in the 2019-20 crop years. During the growing season, important agronomic traits such as days to spike emergence, days to maturity, plant height, grain yield, and response to important diseases such as powdery mildew, yellow rust, brown rust, and so on, were recorded. Finally, results showed that in Jafarabad region, grain yield of studied genotypes fluctuated from 2015 to 3505 kg/ha for Koram and Behdan cultivars. In Anjillo region range of grain yield of genotypes varied from 2320 kg/h for Fardan till 3540 kg/h for line 5. Finally, line 5 had better performance than checks cultivar’s average yield and it is capable of to develop in rained conditions of Moghan to increase yield produce in these conditions.Key words: Advance lines, Barely, Farmer condition
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی