رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي سازگاري سه شبه ليموي جديد در مقايسه با ليموترش هاي مکزيکن و پرشين در جنوب کشور "


شماره شناسایی : 18873427
شماره مدرک : ۶۱۴۴۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : اسدي آبکنار، اسد
: گل محمدي، مرتضي
: نجفي هير، کاظم
: سعيدي، غلام
: حسن زاده خانکهداني، حامد
عنوان اصلي : بررسي سازگاري سه شبه ليموي جديد در مقايسه با ليموترش هاي مکزيکن و پرشين در جنوب کشور
نام نخستين پديدآور : اسدي آبکنار، اسد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Adaptability evaluation of three new lime- like accessions in comparison to Mexican and Persian limes in the south of Iran
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱۶۱۴۴۵
: شماره طرح : 134-05-3305-048-94013-950854
: سامانه سمپات
توصیفگر : به نژادی، جاروک لیموترش، فیتوپلاسما، مرکبات
خلاصه یا چکیده : در قالب برنامه جامع مدیریت بیماری جاروک لیموترش پروژه¬های دورگ¬گیری- انتخاب در مرکبات، با هدف دست¬یابی به شبه لیمو¬های متحمل به بیماری جاروک لیمو¬ترش، در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با همکاری پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری به اجرا در آمد. حاصل آن پروژه¬ها دست یابی به زیادی از دورگ¬های متنوع و جدید بوده است. در این پروژه هشت تیپ از دورگ¬های متحمل به بیماری جاروک حاصل تلاقی¬های سال¬های 1386 و 1390 به همراه یک تیپ از پرتقال دیررس وارداتی از کشور چین بر روی پایه نارنج ازدیاد و در یک قطعه باغ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب در استان هرمزگان، مورد بررسی سازگاری و اقلیم پذیری قرار گرفتند. هدف از این پژوهش مقایسه دورگ¬های منتخب با یکدیگر از نظر صفات رویشی در فاز اول بوده است. دورگ¬های مورد مطالعه از نظر صفات رویشی اندازه گیری شده شامل ارتفاع درخت، قطر پایه، قطر پیوندک، حجم سایه انداز تاج درخت، تعداد شاخه، طول و عرض برگ با یکدیگر اختلاف معنی دار در سطح یک درصد نشان دادند. اما شاخص شکل برگ در آنها معنی دار نبود. با توجه به این که در این پروژه فاکتورهای پایه، شرایط آب و هوا، سیستم آبیاری (قطره¬¬¬ای)، کود دهی و مراقبت¬ها در مقابل آفات و امراض برای دورگ¬های مورد مقایسه یکسان بوده است، می¬توان نتیجه گرفت که نوع ژنوتیپ پیوندک بیشترین اثر را بر اندازه درخت و سایر صفات رویشی آنها داشته است. به عنوان مثال کامکوآت که خود به طور ژنتیکی درخت کوتاهی است این صفت را به دورگهای خود (کولایم¬های Red و White) منقل نمود و این ژنوتیپ¬ها کوتاهترین ارتفاع درخت را نشان دادند در حالی که دورگ¬های ʼاورکا لمونʻ درختان بزرگتر و پر رشد¬تری تولید نمودند.
: In a comprehensive program for management of witche's broom disease of lime (WBDL), with the aim of producing lime-like genotypes tolerant to the disease; a number of citrus breeding projects in Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), in co-operation with Citrus and Subtropical Research Institute of Iran (CSRII), were carried out. The results of those projects were obtaining many new and variable citrus hybrids. In this project, eight genotypes of WBDL-tolerant hybrids obtained in 2009, 2011 and one type of late-maturing Chinese sweet orange, were propagated on sour orange rootstock, planted in an orchard in Minab, Hormozgan province, and evaluated for environmental adaptability. The aim was comparision of the hybrids with each other in point of vegetative parameters (in vegetative phase). By variance analysis of data, the hybrid genotypes showed significant difference at level of 1% for the following vegetative characteristics; height of tree, trunk diameter, scion diameter, volume of tree canopy, branch numbers, length and width of leaf. However leaf form index was not significant. Considering that environmental elements including, type of rootstock, climate, irrigation system, manuring and other practices for pest and disease management were same for the the hybrids it could be resulted that the most effective factor on vegetative characteristics was the type of hybrid genotype. For example Kumkuat which is genetically a dwarf type transferred this character to its hybrids (White and Red kulimes), on the other hand ʻEurekaʼ lemon hybrids produced taller and stronger trees.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی