رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي و ارائه مناسب ترين روش تکثير قلمه پيوندي (stenting) رز (پروژه جريان ساز) "


شماره شناسایی : 18873423
شماره مدرک : ۶۱۴۴۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : ادريسي، بهزاد
: طالبي، حميد
: خلج، محمد علي
عنوان اصلي : ارزيابي و ارائه مناسب ترين روش تکثير قلمه پيوندي (stenting) رز (پروژه جريان ساز)
نام نخستين پديدآور : ادريسي، بهزاد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and provision the most suitable method of Rose propagation by grafted cutting (stenting)
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم باغباني، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۴۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱۶۱۴۴۱
: شماره طرح : 24-26-33-013-980119
: سامانه سمپات
توصیفگر : استنتینگ
: پیوند امگا
: پیوند جانبی
: پیوند شکمی
: لاگزا
: ناتال بریا
خلاصه یا چکیده : توجه به مزایای پیوند در تکثیر و کشت تجاری رز و بومی سازی اجرای قلمه-پیوند ، یکی از موضوعات تحقیقاتی مهم در این محصول می باشد. به منظور ارزیابی بهترین روش توليد رز پيوندي ابتدا آزمایشی بصورت فاکتوریل برای تعیین بهترین تیمار ریشه زایی قلمه پایه بدون پیوند انجام شد که شامل بررسی دو غلظت تنظیم کنده رشد (1500 و 3000 پی پی ام IBA) و سه نوع پایه ناتال بریا، لاگزا و نسترن قشقایی با سه تکرار بود. پس از مشخص شدن نتایج آزمایش اول و انتخاب بهترین شرایط ریشه‌زایی پایه‌ها آزمايش دوم نیز به صورت فاکتوریل سه فاکتوره در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد. در این آزمایش چهار روش مختلف پیوند جانبی، شکمی، نیمانیم (استنتینگ) و امگا برای پیوند دو رقم رز هیبرید(دولسویتا و آنجل) بر روی پایه‌های ناتال بریا و لاگزا در 3 تکرار با 16 قلمه مورد بررسی قرار گرفت. پس از 60 روز، درصد گرفتن پیوند، طول پیوندک رشدکرده، طول و تعداد ریشه بر روی قلمه-پیوندها بررسی شد. نتايج نشان داد كه حداکثر تعداد ریشه، طول ریشه و وزن تر و خشک ریشه در 1500 میلی گرم بر لیتر IBA مشاهده شد.در تمامی صفات مورد ارزیابی برای ریشه دهی، پایه ناتال بریا نسبت به دو پایه دیگر عملکرد بهتری در ریشه دهی داشت. پایه لاگزا در رتبه دوم و نسترن قشقایی در رتبه سوم بود لذا در آزمایش دوم نسترن قشقایی حذف گردید و توصیه می شود برای تکثیر رز به روش استنتینگ از پایه ناتال بریا استفاده گردد. از لحاظ طول پیوند رشد کرده و طول ریشه تفاوت معنی داری بین پایه های مورد استفاده وجود نداشت ولی در مورد تعداد ریشه و درصد گرفتن پیوند برتری با پایه ناتال بریا بود. رقم دولسویتا در مورد تمامی صفات مورد ارزیابی نسبت به پایه رقم انجل بهتر بود. همچنین روش پیوند استنتینگ نسبت به سه روش دیگر کاملا برتری نشان داد. نتایج با روش پیوند شکمی نسبت به سایر روشها ضعیف تر بود. از بین دو روش دیگرپیوند امگا از لحاظ طول پیوند رشد کرده، تعداد و طول ریشه نسبت به پیوند جانبی بهتر بود ولی درصد گرفتن پیوند در پیوند جانبی بهتر از پیوند امگا بود.
: Advantages of grafting in commercial propagation and cultivation of roses and localization of cuttings and its simultaneous grafting is one of the important research topics in this product. In order to evaluate the best method of producing transplanted roses, a factorial experiment was conducted to determine the best rooting treatment of grafted cuttings, which included two concentrations of rooting hormone (1500 and 3000 ppm IBA) and three types of rootstocks Natal Briar, Laxa and Nastaran Qashqai was performed with three replications. After determining the results of the first experiment and selecting the best rooting conditions for the rootstocks, the second experiment was performed as a three-factor factorial in a randomized complete block design with three replications. In this experiment, four different grafting methods (side grafting, T budding, stenting and omega) for two rose hybrid cultivars (Dolcevita and Angel) on Natal Briar and Laxa rootstocks were examined in 3 replications with 16 cuttings. After 60 days, the percentage of success grafts, the length of the grown scion, the length and number of roots were evaluated on graft-cuttings. The results showed that the maximum number of roots, root length and fresh and dry weight of roots were recorded at 1500 mg.l-1 IBA. In all evaluated traits for rooting, Natal Briar rootstock had better rooting performance than the other two rootstocks. Laxa root was in the second rank and Nastaran Qashqai was in the third rank, so in the second experiment Nastaran Qashqai was removed and it is recommended to use Natal Briar root to propagate roses by stenting method. In terms of grown scion and root length, there was no significant difference between the used rootstocks, but in terms of number of roots and grafting percentage, Natal Briar rootstock was superior to. Dolcevita cultivar was better than Angel cultivar in all evaluated traits. Also, the stenting graft method was completely superior to the other three methods. The results with T budding method were worse than other methods. between the two other methods, scion length, number and length of root in omega grafts were better than side graft method, but the percentage of success in side grafts was better than omega grafts.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی