رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر مصرف ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی، تولید پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در بره‌های نر آمیخته "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873421
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۰۶
سرشناسه : کمالی‏ ، ‏، رضا
عنوان : اثر مصرف ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی، تولید پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در بره‌های نر آمیخته
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشكده علوم دامی و شیلات
سال تحصیل : ۱۳۹۷
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : علوم دامی گرایش تغذیه دام
صفحه شمار : ۱۶۴ص
چکيده : این پژوهش به منظور بررسی اثر جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بدون فراوری (مرسوم) و فراوری شده با مایکروویو بر کنتیک تجزیه‌پذیری، صفات پرواری، جمعیت میکروبی، فراسنجه‌های شکمبه و خون، تولید پروتئین میکروبی و تعادل ظاهری نیتروژن در بره‌های پرواری انجام شد. آزمایش با 28 راس بره نر دالاق با میانگین وزن اولیه 7/2±3/29 کیلوگرم و سن 5/6 ماه به روش فاکتوریل 3×2 برای ارزیابی نوع و سطوح جایگزینی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در قالب طرح کاملاً تصادفی و مقایسه با تیمار شاهد نیز انجام شد. تیمارها شامل: 1- 100 درصد کنجاله سویا (شاهد)، 2- 33 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، 3- 67 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، 4-100 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، 5- 33 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فرآوری شده، 6- 67 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فرآوری شده و 7- 100 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فرآوری شده در نظرگرفته‌شد. به هر تیمار 4 تکرار اختصاص داده شد و آزمایش به مدت 70 روز انجام شد. جایگزینی کنجاله سویا با سطوح مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم و فرآوری شده بر صفات پرواری شامل مصرف ماده خشک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی‌داری بین تیمارها وجود نداشته‌است. تیمار 2 با کمترین درصد قابلیت هضم (89/50) تفاوت معنی‌دار با سایر تیمارهای آزمایش داشت (05/0P<). نسبت هزینه خوراک تیمار 7، 6، 3 و 4 به تیمار 1 به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن بترتیب 75/0، 82/0، 83/0 و 84/0 بوده است. اثر نوع (مرسوم و فراوری) و سطوح جایگزینی (33، 67 و 100 درصد) پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر نیتروژن اوره‌ای خون معنی‌دار (01/0P<) و برای پروتئین خام و گلوکز خون معنی‌دار نبوده‌است. جایگزینی 100 درصد کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور برای صفات نیتروژن اوره‌ای خون، پروتئین خام و گلوکز خون تفاوت معنی‌دار مشاهده نشد. غلظت کلسترول، لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا و پایین در نوع فرآوری بیشتر و تفاوت معنی‌دار با نوع غیر فراوری داشته است (05/0P<) و جایگزینی 100 درصد کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور برای صفات لیپوپروتئین‌های با چگالی بالا و خیلی پایین بیشتر و تفاوت معنی‌دار است (01/0P<). درصد وزنی قلب و جگر به لاشه در نوع فراوری پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بیشتر از بدون فراوری است (01/0P<). درصد وزنی سینه به لاشه در نوع بدون فراوری بیشتر از نوع فراوری است (01/0P<). درصد وزنی ران به لاشه در جیره شاهد بیشتر از 100 درصد جایگزینی با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بوده است (01/0P<). درصد وزنی سر‌دست و جگر به لاشه در جیره شاهد بیشتر از 100 درصد جایگزینی با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بدون فراوری بوده است (01/0P<). درصد وزنی قلب به لاشه در جیره شاهد کمتر از 100 درصد جایگزینی با پودر ضایعات بوده است (01/0P<). کنتیک تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام در شکمبه برای کنجاله سویا بیشتر از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مشاهده گردید (01/0P<) و تنها بخش پروتئین محلول (a) از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بیشتر از کنجاله سویا بوده است (05/0P<). با جایگزینی 100 درصد کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، جمعیت باکتری‌های مایع شکمبه کاهش یافته است (01/0P<) و اختلاف معنی‌دار برای اثر نوع و سایر سطوح جایگزینی از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مشاهده نگردید. نوع پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (مرسوم و فرآوری‌شده) اختلاف معنی‌دار بر غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH مایع شکمبه نداشته است. غلظت نیتروژن آمونیاکی برای سطوح جایگزینی 33 درصد بیشتر از سایر سطوح بوده است (01/0= P). اثر متقابل بین نوع و سطوح جایگزینی بر pH مایع شکمبه تفاوت معنی‌دار مشاهده گردید و جیره شاهد بیشترین و جیره جایگزینی با 100 درصد پودر ضایعات کشتارگاهی نوع فرآوری‌شده کمترین را نشان داد (05/0P<). اثر نوع (مرسوم و فراوری) پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر میزان غلظت کل اسیدهای چرب فرار تفاوت معنی‌دار نداشت. اما غلظت بیشتر پروپیونات و ایزوبوتیرات در جیره با نوع فراوری شده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور مشاهده شده است (05/0= Pو 01/0=P) و همچنین نسبت بیشتر غلظت استات به پیروپیونات در جیره با نوع پودر ضایعات کشتارگاهی طیور تفاوت معنی‌دار دارد (05/0P<). اثر سطح جایگزینی 33 درصد برای غلظت کل اسیدهای چرب فرار و پیروپیونات بیشترین و ایزوبوتیرات کمترین بوده است (05/0P<) همچنین نسبت کمتر غلظت استات به پیروپیونات برای جیره با جایگزینی کامل کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم مشاهده شده است (07/0P<). اثر نوع و سطوح جایگزینی استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور تیمارها اثری بر میزان تولید پروتئین میکروبی و مشتقات پورینی نداشت، اگرچه از لحاظ تولید آلانتوئین جایگزینی کامل کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، نوع فراوری بیشتر از نوع مرسوم و جیره شاهد بوده (05/0P<) ولی اسیداوریک برای پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، نوع فراوری کمتر از نوع مرسوم و جیره شاهد بوده است (05/0P<). مقایسه استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم نسبت به نوع فراوری دارای نیتروژن دفعی کمتر و ابقاء نیتروژن بیشتر است (01/0P<). ابقاء نیتروژن با افزایش سطوح جایگزینی تفاوت معنی دار مشاهده گردید بطوری‌که ‌با جایگزینی کامل کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم میزان نیتروژن ابقاء شده بالاترین مقدار است و بین جایگزینی کامل کنجاله سویا با پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع فراوری شده تفاوت معنی‌دار نبود اما تمایل به بهبود مشاهده می‌شود. بطور کلی این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (نوع مرسوم و نوع فراوری شده با مایکروویو) به‌عنوان مکمل پروتئینی به‌جای کنجاله سویا در جیره بره‌های پرواری تا 10 درصد از کل ماده خشک بدون این‌که اثرات منفی بر قابلیت هضم ظاهری جیره، عملکرد پروار، صفات فراسنجه‌های خون، شکمبه و تولید پروتئین میکروبی داشته باشد با اطمینان قابل توصیه است. بنابراین از یک فراورده جانبی کشتارگاه طیور جایگزینی مناسبی برای کاهش تقاضا و مصرف کنجاله سویا نتیجه شده است. اما توجه به این نکته ضروری است که مجموع نیتروژن دفعی به محیط زیست هنگام استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فراوری شده بیشتر از نوع مرسوم است.
: This study aimed to investigate the effect of replacing soybean meal with different levels of non-processed (conventional) and processed form with microwave of poultry by product meal on degradability kinetics, performance of fattening, microbial population, rumen and blood parameters, microbial protein production and balance nitrogen appearance was measured by crossbred lambs.The experiment conducted with 28 Dalagh male lambs with a mean initial weight of 29.3± 2.7 kg and 6 to 7 months of age using the of 3×2 factorial method to evaluate the type and levels of replacement in a completely randomized design and as well as comparison with control treatment.Treatments included: 1- 100% soybean meal (control), 2- 33% poultry by product meal, 3- 67% poultry by product meal, 4-100% poultry by product meal, 5-33% poultry by product meal as treated with microwave, 6-67% poultry by product meal as treated with microwave and 7-100% poultry by product meal as treated with microwave were considered. Four treatments were allocated to each treatment and the experiment was performed for 70 days. Replacement of soybean meal with different levels of conventional and processed poultry by product meal had no significant differences between treatments on dry matter intake, daily weight gain and feed conversion ratio. Treatment 2 with lowest digestibility percentage (50.89) had significant difference with other treatments (P <0.05). Feed cost of treatment 1 relative to treatment 7, 6, 3 and 4 per kg weight gain was 0.75, 0.82, 0.83 and 0.84, respectively. The effect of type (conventional and processed) and replacement levels (33, 67 and 100%) of poultry by product meal on blood urea nitrogen was significant (P <0.01) and not significant for total protein and glucose of blood.The concentration of cholesterol, high and low density lipoproteins was higher in kind of processing and significantly different from the non-processed type (P <0.05) and replacement of 100% soybean meal with poultry by product meal for high and very low density lipoprotein traits Is higher and the difference significant (P <0.01). Weight percent of heart and liver to carcass in poultry by product meal processing type was higher than non-processed (P <0.01). Weight percent of chest to carcass in non-processed type was higher than processed type (P <0.01). Weight percent of femur to carcass in control diet was more than 100% replacement with poultry by product meal (P <0.01). Weight percent of shoulder and liver weight in the diet was more than 100% replacement with non-processed poultry by product meal (P <0.01). weight percent of heart to carcass in the diet was less than 100% replacement with poultry by product meal (P <0.01). degradability kinetics of dry matter and crude protein in the rumen for soybean meal were higher than poultry by product meal (P <0.01) and only soluble protein (a) fraction of poultry by product meal was higher than soybean meal (P <0.05). By replacing 100% soybean meal with poultry by product meal, the rumen bacterial population decreased (P <0.01) and no significant difference was found for the effect of type and other levels of poultry by product meal replacement. use of poultry by product meal (conventional and processed) showed no significant difference in ammonia nitrogen concentration and pH of rumen fluid. Ammonia nitrogen concentration was higher than replacement levels of 33% of the poultry by product meal (P = 0.01). Interaction between type and replacement levels on rumen fluid pH was significant and also the control diet showed the highest and the dite with replacement levels of 100% of poultry by product meal of processed was the least (P <0.05). The effect of poultry by product meal type (conventional and processed) on the total concentration of volatile fatty acids was not significantly different. But higher concentration of propionate and isobutyrate was observed in the diet with poultry by product meal of processed type (P = 0.05 and P = 0.01) and also higher ratio of acetate to pyropionate concentration in the diet with poultry by product meal of conventional type (P <0.05). The effect of substitution level of 33% of poultry by product meal was higher for total volatile fatty acids and pyropionate but isobutyrate was lower (P <0.05). Also, lower ratio of acetate to pyropionate concentration was observed for the diet with complete replacement of soybean meal with poultry by product meal of conventional type (P <0.07).Effect of Type and Levels of Substitution of poultry by product meal had no effect on microbial protein production and purine derivatives, although in terms of allantoin production, soybean meal completely substituted with poultry by product meal of processed was more than the conventional type and control diet (P <0.05). But the uric acid for poultry by product meal of processed was lower than the conventional type and control diet (P <0.05).Comparison of poultry by product meal of conventional type with processed type had lower excretion nitrogen and higher nitrogen retention (P <0.01).Nitrogen retention was significantly different with increasing replacement levels of poultry by product meal, with complete replacement of soybean meal with poultry by product meal of conventional type being the highest value of Nitrogen retention, and there was no significant difference with complete replacement of soybean meal with poultry by product meal of processed type, but there was a tendency for improvement. Overall this study shows that using poultry by product meal (conventional and microwave processed) as a protein supplement instead of soybean meal in rations of fatting lambs up to 10% of total dry matter without having any negative effects on apparent dietary digestibility, feed performance, blood parameters, rumen and microbial protein production. It can be safely recommended.Therefore, a by-product of poultry slaughterhouse has resulted in a good alternative to reduce demand and consumption of soybean meal. It is important to note, that the total amount of nitrogen excreted into the environment when using poultry by product meal processed with microwave is more than conventional type.
توصیفگر : پودر ضایعات کشتارگاه طیور
: بره‌ پرواری
: فراسنجه‌های خونی
: تعادل ظاهری نیتروژن.
شناسه افزوده : چاشنی دل، یداله‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشكده علوم دامی و شیلات
عنوان ديگر : Study of Different Levels of Poultry By-Products Meal on Performance and Some Blood and Ruminal Parameters, Microbial Protein Synthesis and Nitrogen Balance in crossbred Male Lambs
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی